Дослідження, що виконуються клініко-діагностичною лабораторією

Дослідження, що виконуються клініко-діагностичною лабораторією:

І Дослідження показників системи гемостазу (Коагулометр Sysmex СА-50)

 • Протромбіновий час, протромбіновий індекс, МНО (ІNR) (протромбінові відношення) – контроль за терапією антикоагулянтами непрямої дії (варфарин тощо).
 • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) – контроль за терапією прямими антикоагулянтами (гепарин), оцінка стану коагуляції.
 • Фібриноген.

II Лабораторна діагностика тромбозів та тромбофілій

 • кількісне визначення Д-дімеру – діагностика тромбозів та тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА), ТГВ, синдрому ДВЗ.
 • Розчинні фібринмономерні комплекси (РФМК)– лабораторна діагностика тромбінемії, загрози тромбозів, ДВЗ.

IIІ Кардіомаркери

 • маркери ушкодження міокарду (тропонін Tn  І) – кількісно та якісно
 • диференційна діагностика хворих із задишкою, діагностика серцево-легеневої недостатності та визначення важкості перебігу ГКС та ТЕЛА, з метою прогнозу та контроль ефективності терапії хворих на СН (натрій-уретричний пептид).

Додатково, при наявності реактивів, можемо виконувати КФК, КФК МВ, ЛДТ (ферменти).

ІV Біохімічні дослідження (Біохімічний аналізатор ABX Pentra 400, Франція)

 1. Дослідження ліпідного спектру

Проводиться визначення:

 • загального холестерину (ХС);
 • тригліцеридів;
 • холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) – атерогенного;
 • холестерину ліпопротеїдів високої щільності (a) – антиатерогенного;
 • холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ).

Проводимо розрахунок – коефіцієнту атерогенності.

 1. Дослідження вуглеводного обміну.
 • глюкоза в венозній чи капілярній крові, в сечі,
 • глікемічний профіль,
 • проби з навантаженням;
 • глікований гемоглобін;
 • кетонові тіла сечі.
 1. Досліждення азотистого обміну (ниркові проби)
 • загальний білок;
 • альбумін;
 • сечовина;
 • сечова кислота – додаткова діагностика подагри, метаболічного синдрому, СН; (в сироватці та сечі);
 • креатинін (в сироватці та сечі);
 1. Дослідження водно-сольового та мінерального обміну.

Визначення:

 • калію, натрію, кальцію, магнію (порушення серцевого ритму, роботи наднирників, коливання тиску, та інше),
 • заліза (диференційна діагностика анемії та контроль ефективності лікування),
 • йоду в сечі (оцінка насиченості організму йодом, необхідності вживання препаратів йоду).

При наявності реактивів та витратних матеріалів маємо можливість оцінки кислотно-лужного стану організму (рН, рСО2, АВ та інше) та іонізованого кальцію.

 1. Лабораторні дослідження органів травної системи (печінкові проби)

Визначення:
а) ферментів: АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, а-амілаза; ГГТП (g-глютомілтрансферази),– діагностика гепатитів різної етіології, печінкового та поза печінкового холестозу), ЛДГ (лактатдегідрогенази),  креатинкінази;

б) пігментного обміну: загальний та прямий білірубін.

HCV cito test, НBsAg cito test

Визначення: a-0<V;078 крові і сечі, трипсиногену в сечі (cito test actim pancreatitic) – діагностика панкреатиту.
Оцінка – копрограми (шлункова секреція, функція підшлункової залози, кишкове травлення).

V       Гематологічні дослідження (Гематологічний аналізатор Sysmex ХР - 300)

 • загальний стан крові з лейкоцитарною формулою;
 • еритроцитарні індекси (при анеміях та еритроцитозах);
 • тромбоцитарні індекси;

За потребою (додатково) – тромбоцити, ретикулоцити, час згортання, тривалість кровотечі).

VІ     Імунологічні дослідження

 • визначення групової та резус приналежності з відміткою в паспорті;
 • визначення високочутливого СРП;
 • визначення СРП напівкількісно та кількісно;
 • визначення ревмофактору (РФ) напівкількісно;
 • визначення антистрептолізину (АСЛ-О) напівкількісно;
 • визначення серомукоїду

VII    Визначення гормонів, медіаторів та онкомаркерів 

 • Тиреотропний гормон (ТТГ)
 • Трийодтиронин вільний (fT3)
 • Тироксин вільний (fT4)
 • АТПО
 • Кортизол
 • ПСА вільний
 • Метанефрини добової сечі

VII Рутинні клінічні дослідження

 • загальний аналіз сечі;
 • дослідження на яйця глистів, найпростіші;
 • дослідження урогінекологічних мазків;
 • дослідження на малярію.