Мультиспіральна комп’ютерна томографія відкрила нові можливості в діагностиці

  В Чернігівському обласному кардіологічному диспансері в МДК «Євроскан» вперше в області з’явилась можливість діагностики ТЕЛА та проведення ангіографії методом мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ).

Діагностика судинної патології серця та легень проводиться з контрастним підсиленням шляхом внутрішньовенного контрасту, не потребує госпіталізації пацієнта та триває кілька хвилин. Ця методика широко використовується у провідних світових клініках, впроваджується в Україні та має особливу цінність для ургентної допомоги. Так діагностика атеросклерозу коронарних артерій, що призводить до розвитку інфаркту міокарду та інших форм ІХС неможлива без проведення коронаровентрикулографії (КВГ) – «золотого стандарту» діагностики.

Згідно багато численних досліджень по порівнянню стандартної КВГ з МСКТ-КА, остання має високу чутливість (майже 100%), є достойною альтернативою КВГ, має переваги: неінвазивність, короткий термін виконання, обстеження в амбулаторних умовах, можливість оцінити клапанні структури, порожнини серця. МСКТ-КА дозволяє оцінити прохідність шунтів після аорто-коронарного шунтування (АКШ), маммарно-коронарного шунтування (МКШ) та внутрішньосудинних стентів.

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА), під якою розуміють раптову закупорку легеневої артерії та/або її гілок тромботичними масами, що утворилися у венах великого кола кровообігу або правих камерах серця. Відноситься до числа частих невідкладних станів і залишається важливою медичною проблемою.

За даними ВООЗ ТЕЛА визнана одним з найбільш поширених серцево-судинних захворювань у світі і займає третє місце після ішемічної хвороби серця та інсульту. Актуальність проблеми ТЕЛА обумовлена не тільки важкістю перебігу і високою її летальністю, скільки труднощами діагностики, ефективність і достовірність якої визначаються застосуванням комплексу методів променевої діагностики.

За останні роки, у всьому світі частота ТЕЛА збільшилася приблизно в 2,5 рази. Без лікування летальність при ТЕЛА становить близько 30%, в першу чергу у зв’язку з рецидивуючими емболіями.

Навіть при своєчасно встановленому діагнозі врятувати життя пацієнта вдається не завжди, а у випадках коли ТЕЛА не розпізнано летальність зростає у 4-6 разів.

Найбільш простими і доступними методами діагностики цього стану були звичайна рентгенографія грудної клітки і вентиляційно-перфузійна сцинтиграфія[1] легень, але ознаки, які виявляються при цьому, не є специфічними. Тільки виявлення безпосередньо тромбоембола в гілках легеневої артерії є достовірним діагностичним критерієм.

Класична ангіопульмонографія[2] є інвазивним методом з певними обмеженнями у проведенні в зв’язку з протипоказами.

З впровадженням в клінічну практику мультиспіральних комп’ютерних томографів з’явилася можливість проведення неінвазивних якісних контрастних досліджень судин. Значною перевагою МСКТ- ангіопульмонографії є її мала інвазивність та висока чутливість. У разі застосування цього методу датчик обертається навколо хворого, якому заздалегідь уводять внутрішньовенно контрастний препарат. Внаслідок цього створюється об’ємна картина легень і судинного русла.

Застосування МСКТ-ангіопульмонографія дозволяє вирішити такі завдання при підозрі на ТЕЛА:

– безпосередньо візуалізувати тромбоемболи в легеневій артерії та її гілках (просвіт легеневого стовбура, головні легеневі артерії, дольові, сегментарні, можливо також субсегментарні);

– оцінити характер та обсяг тромбоемболічного ураження легеневого судинного русла;

– визначати непрямі ознаки ступеню тяжкості гемодинамічних розладів в малому колі кровообігу;

– виявити ускладнення, що виникають в легеневій тканині (інфаркти легень);

– проводити динамічне спостереження з метою контролю ефективності проведеної тромболітичної терапії.

Згідно рекомендацій Європейського товариства кардіологів щодо ведення пацієнтів з гострою ТЕЛА рекомендовано з діагностичною метою невідкладне проведення МСКТ-АПГ. За інформативністю ця методика не поступається селективній ангіопульмонографіі, а її виконання простіше, при мінімальному часі дослідження та променевому навантаженні.

Рання діагностика і своєчасне специфічне лікування (проведення тромболітичної терапії) дозволяють знизити показник летальності з 40% до 2-8%, а також поліпшити якість життя пацієнтів у відділеному періоді, зменшуючи ступінь легеневої гіпертензії.

 

[1] Вентиляційно-перфузійна сцинтиграфія легень – поєднане радіонуклідне дослідження регіональних порушень легеневої вентиляції (пневмосцинтиграфія) та перфузії (пульмоносцинтиграфія). Метод є високочутливим, але недостатньо специфічним, оскільки регіональним зниженням перфузії супроводжуються пневмонії, обструктивні хвороби та пухлини легень, пневмосклероз.

[2] Ангіографія судин легень (селективна ангіопульмонографія) – «золотий стандарт» діагностики ТЕЛА. Це рентгенологічне дослідження судин легень і легеневого кровоплину, при якому контраст уводиться за допомогою катетера в стовбур легеневої артерії, ліву, праву та кінцеві гілки легеневої артерії (черезшкірна катетеризація стегнової вени за Сельдингером і проведення катетера через праві передсердя і шлуночок у легеневу артерію та її гілки). Для контрастування бронхіальних чи додаткових артерій великого кола кровообігу використовують ретроградну катетеризацію стегнової артерії.

Comments are closed.